Cpion

De Cpion opleiding

 

De vierjarige parttime beroepsopleiding op hbo niveau leidt op tot paranormaal/energetisch therapeut. Er is een mogelijkheid om, op basis van vooropleiding en/of ervaring, de vierjarige opleiding te verkorten door gebruik te maken van vrijstellingen. Vrijstellingen verkrijgt u door aan te tonen dat u onderdelen van de aangeboden opleiding daadwerkelijk op hbo-niveau hebt afgesloten en beheerst. Vrijstellingen leiden overigens niet tot verlaging van het collegegeld. Portfolio vormt de start van het ontwikkeltraject.


De vierjarige opleiding start, bij voldoende aanmelding, medio september. De opleidingen vinden plaats over ca. 25 zaterdagen per opleidingsjaar en eenmalig een aansluitende zondag (extern trainingsweekend). De schoolvakanties in alle vakantiespreidingsregio's worden zoveel mogelijk vrij gepland zodat er ongeveer vier keer tijdens het opleidingsjaar een tussentijdse roostervrije periode ontstaat. Iedere collegedag kent 6 opleidingsuren van 9.30 - 16.30 uur met een uur lunchpauze.


Februari instroom: Voor studenten die besluiten in februari in te stromen wordt de mogelijkheid geboden om in een half jaar versneld het propedeuse jaar af te ronden.

 

Meer informatie: open dag 17 januari 2015 of bel 06 28874405

 

 

Opleidingsroute


Vier jaar: HBO-route instroom algemeen
Flexibele route: HBO Individuele route mogelijk op basis van portfolio.

 


Wat zijn de kenmerken van de opleiding?


• Uw paranormale/energetische en spirituele kwaliteiten als een centraal gegeven gezien. Daaromheen is de opleiding gebouwd, maar tevens met het oog op een volwaardige plaats in de gezondheidszorg en de samenleving als geheel.


• Erkenning door de meeste beroepsorganisaties.(Het Verbond, VNT enz.)


• HJBC staat ingeschreven in de registers van: FONG, Federatie van Opleidingen in de Natuurlijke Geneeswijzenwww.fong.nl en CRKBO, Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs, www.cpion.nl


• CPION geaccrediteerd; Medische basiskennis en Psychosociale Basiskennis


• Werken via portfolio aan persoonlijke leerweg. Gestreefd wordt naar een intensieve persoonlijke vorming onder degelijke begeleiding, zodat de verschillende ontwikkelingsaspecten van de student evenwichtig tot ontplooiing kunnen komen (cognitieve, intuitieve, affectieve, sociale en technische vaardigheden). Een reflectiedocent bewaakt dit tijdens de opleiding.


• Integratie van theorie (40%) en praktijk (60%) o.a. Theorievakken: filosofie, pedagogiek, spirituele kennis, onderzoek, theorie paranormale geneeswijze; o.a. Praktijkvakken: Leertrajectbegeleiding, stage, clientpraktijkdagen, sociologie, communicatie, start eigen praktijk, praktijk paranormale geneeswijze.
 

 

Themagebieden


De opleidingen zijn opgebouwd vanuit het beroepsprofiel van de therapeut. Deze zijn uitgewerkt in eindtermen: de doelstellingen die aan het einde van de opleiding gerealiseerd zijn en de kwaliteiten die u als student dan verworven heeft.

 

1. De paranormale/energetische geneeswijze in de context van de welzijnszorg, gezondheidzorg en maatschappij.


2. De beroepshouding.

 

3. De intakefase van het therapeutisch contact.

 

4. De diagnostische fase.

 

5. Het behandelplan.

 

6. De behandeling (algemeen, psychosociale en psychosomatische problematiek, chronisch zieken, psychiatrische problematiek).

 

7. Preventie en voorlichting.

 

8. Evaluatie en beeindiging van de behandeling.

 

9. Samenwerking met andere zorgverleners.

 

10. Beheer van de praktijk.

 

11. Deskundigheidsbevordering en professionalisering.


 

Leerlijnen


Eerste jaar: Eigen ontwikkeling staat centraal (werken met portfolio)


Tweede jaar: Inzicht in processen, technieken (aanleren van verschillende behandelmethoden)

 

Derde jaar: De client staat centraal (o.a. door clientpraktijkdagen)

 

Vierde jaar: Starten met eigen praktijk en afstuderen.


 

Opleidingslocatie

 

Colleges worden verzorgd in het gebouw van ROC midden Nederland, Vondellaan 174 in Utrecht. Het gebouw ligt op 12 minuten loopafstand van het centraal station.

 

Centrum voor Post-Initieel Onderwijs Nederland (Cpion) vormt het aanspreekpunt voor aanbieders die hun post-initiële opleidingen willen laten registreren als officiële Registeropleiding.

 

^ Naar boven